Aktuelt

 

Sikkerhetsdatablad

 

AS Farlig Gods kan tilby utarbeidelse av sikkerhetsdatablader på norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk. Sikkerhetsdatabladene utarbeides i henhold til REACH artikkel 31 og vedlegg II. I henhold til vedlegg II gjelder fra 1. juni 2015 tilpasning til CLP, forordning 1272/2008, klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

 instagram-logo

 facebook-logo

AS Farlig Gods | Wdm. Thranes gt 98, 0175 Oslo | Tlf 23 00 61 10 |   facebook icon   instagram icon